Informacje

Czy od 1 stycznia 2011 r. kursy prawa jazdy będą zwolnione od podatku od towarów

i usług?

Usługi szkół nauki jazdy obecnie są zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie

z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, jako usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane

wg PKWiU w grupowaniu 80.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie

ustawy o podatku od towarów usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy,

zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki

zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które

dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy

klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa

unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług,

zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania

zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach

oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Dla oceny, czy określone usługi będą zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu

od podatku od towarów i usług konieczne jest zatem stwierdzenie:

1) czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

2) czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E mieszczą

się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego. Również usługi szkolenia osób

ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden

z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska,

należy uznać za kształcenie zawodowe. Nie można natomiast za kształcenie zawodowe uznać

co do zasady szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A.

Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza,

że spełniona zostaje przesłanka, że usługi te są prowadzone w formach i na zasadach

przewidzianych w odrębnych przepisach. .

2

Podsumowując stwierdzić należy, że od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób ubiegających

się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E, będą zwolnione od podatku na podstawie

art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

 

źródło: Informacja umieszczona na stronie Ministerstwa Finansów: 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=135&wysw=5